Πολιτική απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για τη ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε.
Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής Δήλωση) περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΕ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΡΤΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ», που εδρεύει στα Ιωάννινα, οδός Σπύρου Λάμπρου 11Α, με Α.Φ.Μ. 094091034 της Δ.Ο.Υ. Ιωαννίνων (εφεξής ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε.), λειτουργώντας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας, επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής Δεδομένα).
Για οποιαδήποτε απορία σας, σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω:

email: info@diethnes.eu
επιστολής: Σπύρου Λάμπρου 11Α, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333

1. Λίγα λόγια για την ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε.

Η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. έχει ως αντικείμενο την παρασκευή και εμπορία ειδών ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας τόσο μέσω των φυσικών της καταστημάτων στην περιοχή των Ιωαννίνων, όσο και μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος στον ιστότοπο https://diethnes.eu/.

2. Τι είναι τα Προσωπικά Δεδομένα;

Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο εν ζωή άτομο (π.χ. ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή email, διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), αναγνωριστικό cookie, δεδομένα τοποθεσίας, Α.Φ.Μ. κ.λπ.). Διαφορετικές πληροφορίες οι οποίες, εάν συγκεντρωθούν όλες μαζί, μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση ενός συγκεκριμένου ατόμου, αποτελούν επίσης δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Ο όρος «επεξεργασία» καλύπτει ένα ευρύ φάσμα πράξεων που πραγματοποιούνται σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε με χειροκίνητα είτε με αυτοματοποιημένα μέσα. Περιλαμβάνει τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, προσαρμογή ή μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, κοινολόγηση με διαβίβαση, διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, συσχέτιση ή συνδυασμό, περιορισμό, διαγραφή ή καταστροφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

4. Ποια Δεδομένα σας επεξεργάζεται η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε.;

Συλλέγουμε μόνο τα Δεδομένα που χρειαζόμαστε, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται. Περιοδικά εξετάζουμε τα Δεδομένα που διατηρούμε και διαγράφουμε οτιδήποτε δεν χρειαζόμαστε.
Eνδεικτικά, αυτά μπορεί να είναι:

Ονοματεπώνυμο
Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.
Τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, email
Cookies, IP address, username, password
IBAN, αριθμός λογαριασμού
Ιστορικό αγορών
Προϋπηρεσία, τίτλοι σπουδών, επαγγελματικές πιστοποιήσεις

5. Επεξεργάζεται η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. Δεδομένα ανηλίκων;

Ο ιστότοπός μας και οι υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται καταρχήν σε ανηλίκους. Ωστόσο, η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. δύναται να επεξεργαστεί Δεδομένα ανηλίκων σύμφωνα με τον νόμο. Για ανήλικους άνω των 15 ετών, η επεξεργασία των Δεδομένων είναι σύννομη όταν βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, ενώ για ανήλικους κάτω των 15 ετών η επεξεργασία των Δεδομένων είναι σύννομη κατόπιν συγκατάθεσης που παρέχεται ή εγκρίνεται από το πρόσωπο που έχει τη γονική μέριμνα του ανήλικου.

6. Για ποιο σκοπό επεξεργάζεται η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. τα στοιχεία σας;

Η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας:

 • στα φυσικά καταστήματά της:
  για την πώληση προϊόντων
 • για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων
 • στον ιστότοπο https://diethnes.eu/:
  για την πώληση προϊόντων μέσω του e-shop και μέσω της φόρμας παραγγελίας του ιστότοπου
 • για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη
 • για τη διαχείριση και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου
 • για να απαντήσει στα ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας
 • για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης μέσω του e-shop
 • για να σας στέλνει ενημερωτικά δελτία (e-newsletters)
 • για να ικανοποιεί τα αιτήματα, σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας, που υποβάλλετε είτε μέσω email είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της εταιρείας
 • για την πρόσληψη υπαλλήλων
 • για την εκπλήρωση των συμβατικών της υποχρεώσεων

7. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε.;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

τη σύμβαση πώλησης προϊόντων
τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται
τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από τον νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία κ.ά.)
το έννομο συμφέρον μας

8. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Αποδέκτες των Δεδομένων σας είναι το προσωπικό της ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε., καθώς και συνεργάτες/προμηθευτές της, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί με τήρηση εμπιστευτικότητας των Δεδομένων, των οποίων λαμβάνουν γνώση στο πλαίσιο της παροχής εργασίας τους, είτε της παροχής υπηρεσιών τους.
Κατά κανόνα η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας σε τρίτους παρά μόνο όταν απαιτείται σαφώς από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

9. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες/προμηθευτές μας σέβονται τα Δεδομένα σας;

Οι συνεργάτες/προμηθευτές μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά να:

τηρούν εχεμύθεια, και να δεσμεύουν με τις αντίστοιχες υποχρεώσεις και το προσωπικό τους,
μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των Δεδομένων,
μας ενημερώνουν για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των Δεδομένων σας,
διαγράφουν ή/και μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας, με τη λήξη της σύμβασής μας και
να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).

10. Στέλνει η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σας σε χώρες εκτός ΕΕ.

11. Για πόσο χρονικό διάστημα τηρεί η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφει;

Διατηρούμε τα Δεδομένα σας για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο τα έχουμε συλλέξει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων μας.
Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, διαγράφονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Πολιτική Cookies.

12. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. δεσμεύεται να διαφυλάσσει τα Δεδομένα σας και έχει λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία τους από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

12. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Έχετε το δικαίωμα:

 • να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν·
  να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη·
 • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας·
 • να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·
 • να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»)·
 • να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση.

13. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε το δικαίωμα:

 • να ενημερώνεστε σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν·
  να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλμένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα·
 • να υποβάλετε αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη·
 • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εμπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας·
 • να υποβάλετε αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις·
 • να λαμβάνετε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε μορφότυπο αναγνώσιμο από μηχάνημα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδομένων»)·
 • να υποβάλετε αίτημα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό και βασίζονται στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι μόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωμα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση.

14. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας χρησιμοποιώντας το πρότυπο Αιτήσεως που είναι διαθέσιμο εδώ και να το αποστείλετε είτε στη διεύθυνση της ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. (Σπύρου Λάμπρου 11Α, Ιωάννινα, Τ.Κ. 45333) είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diethnes.eu.

15. Πότε απαντάει η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. στα αιτήματά σας;

Η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε., απαντάει στα αιτήματά σας δωρεάν, χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβει το αίτημά σας. Αν, όμως, το αίτημά σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων σας, θα σας ενημερώσει εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβει παράταση δύο (2) ακόμη μηνών για να σας απαντήσει. Αν τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημα αιτιολογώντας την απάντησή της προς εσάς. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@diethnes.eu.

16. Κάνει η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

Κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας, η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. δεν λαμβάνει αποφάσεις, ούτε προβαίνει σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

17. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από την ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε.;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, τον εφαρμοστικό αυτού Ν. 4624/2019 και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που προκύπτουν σε σχέση με τα Δεδομένα σας είναι τα δικαστήρια των Ιωαννίνων.

18. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (ενός μηνός με -υπό προϋποθέσεις – παράταση δύο μηνών) ή η απάντηση που λάβετε δεν είναι ικανοποιητική ή το ζήτημα δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (https://www.dpa.gr/).

19. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Δήλωσης;

Η ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε., ενημερώνει την παρούσα Δήλωση όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στη Δήλωση ή στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στον ιστότοπό μας https://diethnes.eu/ την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. H ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε., σας παροτρύνει να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας. Ισχύουσα θεωρείται πάντοτε η Δήλωση, όπως διαμορφώθηκε από την πιο πρόσφατη τροποποίηση. Η παρούσα τέθηκε σε ισχύ στις …/…/2021.