Επίλυση Διαφορών

Δ. Εφαρμοστέο Δίκαιο & Δωσιδικία

Οι συμβάσεις μέσω του ιστότοπού https://diethnes.eu/, καθώς και μέσω τηλεφώνου,  διέπονται από το Ευρωπαϊκό και το Ελληνικό Δίκαιο, ιδίως από τα νομοθετήματα που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, τις πωλήσεις από απόσταση και την προστασία των καταναλωτών. Ομοίως, ο ιστότοπος έχει δημιουργηθεί και ελέγχεται από την ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. στα Ιωάννινα και διέπεται από την Ελληνική Νομοθεσία.
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της ΔΙΕΘΝΕΣ Α.Ε. και του Πελάτη, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Ιωαννίνων.

Ε. Εξωδικαστική επίλυση Διαφοράς

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.efpolis.gr), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του Ν. 2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της Ελλάδας.

ΣΤ. Ηλεκτρονική επίλυση Καταναλωτικών Διαφορών

Έχετε επιπλέον τη δυνατότητα προσφυγής σε ηλεκτρονική εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 524/2013 και ειδικότερα μπορείτε να συμπληρώσετε την ευρωπαϊκή πλατφόρμα Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL.

Item added to cart.
0 items - 0.00